Η Αξιοποίηση Τρισδιάστατων Αναπαραστάσεων στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική: Το Περιβάλλον ‘Χελωνόσφαιρα’

Η «Χελωνόσφαιρα» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικοποίησης τρισδιάστατων αναπαραστάσεων οι οποίες κατασκευάζονται με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Κεντρικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος είναι η δυνατότητα δυναμικού χειρισμού των αναπαραστάσεων, μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων. Η βασική αρχή που διέπει την «Χελωνόσφαιρα» είναι η εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες αυθεντικού πειραματισμού, διατύπωσης ιδεών και κατασκευής νοημάτων για έννοιες μαθηματικών και πληροφορικής.Στο εργαστήριο αυτό θα αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά του λογισμικού στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τη διδακτική των μαθηματικών και της πληροφορικής. Εκτός από την παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, έμφαση θα δοθεί στις επεκτάσεις και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η «Χελωνόσφαιρα» στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 36)