Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Μάθημα της Ιστορίας στο Πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού. Για να υπάρξει ισότητα ευκαιριών απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς η διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ως γνωστικό εργαλείο υλοποιεί τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την οικοδόμηση της γνώσης. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, καλά προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βασισμένες στις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών, αξιοποίηση διαφόρων μεθόδων, μέσων και υλικών. Κλειδί για την επιτυχημένη υλοποίηση οποιασδήποτε καινοτομίας ή αλλαγής, είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1437)