Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Έκδοση Ηλεκτρονικής Σχολικής Εφημερίδας - Περιοδικού (e-newspaper)

H συγκεκριμένη εισήγηση αφορά στην παρουσίαση project Ομίλου μαθητών Γενικού Λυκείου με αντικείμενο την έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας/περιοδικού. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν και υλοποιήθηκαν θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: Αφενός, μέσω της διαδικτυακής κοινοποίησης άρθρων, εργασιών, ερευνών και γενικότερα θεμάτων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε η διανοητική και συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή που συνδέεται με την βιωματική ανακάλυψη της γνώσης, καθώς και η συλλογική μάθηση μέσω της γνωστικής αντανάκλασης. Αφετέρου, μέσα από την υιοθέτηση του πραγματολογικού μοντέλου εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε η συνδυασμένη διδασκαλία μαθημάτων «καθαρής ληρο ορικής» και η ταυτόχρονη ένταξη των τεχνολογιών πληροφορικής ως μέσου στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Οι Νέες Τεχνολογίες προσεγγίστηκαν όχι μόνον ως εργαλείο απλού χειρισμού, αλλά ως μεθοδολογικό εργαλείο κατάλληλο και για επεξεργασία από τον ίδιο τον χρήστη - μαθητή, έτσι ώστε ο ίδιος να μπορεί να το διαμορφώσει με βάση τις δικές του επιλογές και ανάγκες (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου - περιβάλλον Joomla).
(Πλήθος ανακτήσεων: 49)