Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στις προτάσεις διδασκαλίας της ιστορίας στην εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας

Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή νέου τύπου μαθησιακών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας, που στηρίζονται στη μελέτη και επεξεργασία ιστορικών πηγών, στη διαθεματική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης, καθώς και στην ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης. Η δημιουργία της εκπαιδευτικής πύλης του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί μια προσπάθεια διάχυσης εκπαιδευτικού υλικού και προτάσεων διδασκαλίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Η εργασία διερευνά τις προτάσεις για την ιστορία που είναι καταχωρημένες στην εκπαιδευτική πύλη, όσον αφορά στους στόχους τους, στον τρόπο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι σχεδιαστές των σεναρίων το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στην ιστορία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 536)