Η αξιοποίηση των εργαλείων σχολιασμού και συζήτησης των wikis για τον εντοπισμό της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης με την ανάλυση αλληλεπίδρασης

Οι χώροι ασύγχρονων διαδικτυακών συζητήσεων προσφέρουν πλούσια δεδομένα, η σημασιολογική ανάλυση των οποίων μπορεί να αναδείξει την αυτορρύθμιση των μαθητών, δηλαδή το βαθμό στον οποίο οι μαθητές ενεργοποιούν γνώσεις, μεταγνώσεις, κίνητρα και συμπεριφορές καθώς ασχολούνται με μια μαθησιακή αποστολή. Στην παρούσα εργασία προτείνεται η αξιοποίηση των εργαλείων σχολιασμού και συζήτησης κατά την ασύγχρονη συνεργατική δημιουργία ενός wiki από ομάδες μαθητών με σκοπό τη μελέτη της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας ομάδας όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με βάση συγκεκριμένους δείκτες. Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε ένα δημοτικό σχολείο και σε ένα γυμνάσιο. Από την υλοποίηση προέκυψε ότι η χρήση του εργαλείου σχολιασμού κατά την αποθήκευση του περιεχομένου των άρθρων wiki αποτυπώνει την αυτορρύθμιση της μάθησης κυρίως στο στάδιο του ελέγχου της απόδοσης και λιγότερο στο στάδιο του αναστοχασμού. Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί σε προτάσεις σχεδιασμού των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που υποστηρίζονται τεχνολογικά από wikis.
(Πλήθος ανακτήσεων: 25)