Η αξιοποίηση της τεχνολογίας Wiki για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε δυο εμπειρικές έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, η πρώτη σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, και η δεύτερη σε σπουδαστές της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ). Κύριος στόχος και των δυο ερευνών ήταν να μελετηθούν η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας Wiki για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης και να αποτελέσουν την αφετηρία για μια σειρά περαιτέρω ερευνών σε σχέση με την εκπαιδευτική χρήση της εν λόγω διαδικτυακής τεχνολογίας. Ο καθορισμός παιδαγωγικού πλαισίου εκπόνησης της διδακτικής παρέμβασης φαίνεται να είναι ο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας αξιοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 49)