Η Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Moodle στη Βαθμίδα του Γυμνασίου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας moodle, που έχουμε δημιουργήσει στο σχολείο μας, για τα μαθήματα του Γυμνασίου. Περιγράφεται το εκπαιδευτικό υλικό που έχει ανέβει από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων και η εμπειρία της χρήσης της πλατφόρμας τόσο από τους καθηγητές όσο και από τους μαθητές. Τέλος δεν παραλείπουμε να αναφερθούμε στα οφέλη που αποκομίσαμε αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε κατά την αξιοποίησή της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 150)