Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μια αφηγηματική έρευνα

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δια βίου μαθησιακές διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί για τα επόμενα χρόνια κεντρικό στρατηγικό στόχο στον εκπαιδευτικό χώρο (2030 Agenda for sustainable development/Unesco Education Strategy 2014-2021). Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε μια αφηγηματική έρευνα παρέμβασης, μέσω της οποίας επιδιώκεται η υποστήριξη και μελέτη της συνεξέλιξης της ταυτότητας των εκπαιδευτικών που ασχολούνται συστηματικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφορία με την εκπαιδευτική τους πρακτική. Κεντρικό εργαλείο μάθησης, ενδυνάμωσης και συλλογής ερευνητικών δεδομένων αποτελεί η ψηφιακή αφήγηση. Στην εργασία αυτή γίνεται συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές αξιοποίησης αυτού του νέου είδους προσωπικής έκφρασης στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, και την συμβατότητά του με το μεθοδολογικό πλαίσιο της αφηγηματικής έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 14)