Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση μίας ψηφιακής πλατφόρμας για την επιμόρφωση νηπιαγωγών στον γραμματισμό που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσα από διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα συμμετείχαν νηπιαγωγοί του Ν. Μαγνησίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με δύο ερωτηματολόγια, τα οποία διανεμήθηκαν στους εκπαιδευτικούς πριν και μετά την εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση που παρακολούθησαν, για τη ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα και για τη συμβολή της ψηφιακής πλατφόρμας στη διδακτική προσέγγιση της γραπτής γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας κρίνονται θετικά και ενθαρρυντικά, γιατί κατέδειξαν αφενός τη θετική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών για τη συγκεκριμένη μορφή επιμόρφωσης και αφετέρου αξιοσημείωτες μεταβολές στη διδακτική προσέγγιση του γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 59)