Η Ανταπόκριση Μαθητών Προσχολικής Ηλικίας σε Ένα Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι για την Εκμάθηση Χωρικών Εννοιών: Μια Πιλοτική Εφαρμογή

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην πιλοτική εφαρμογή ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού ανταπόκρισης νηπίων στο παιχνίδι και ο λεπτομερής προσδιορισμός των δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται συνοπτικά η συλλογιστική και μεθοδολογία ανάπτυξης του Όλιβερ, ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού που αποσκοπεί στην ανάπτυξη χωρικών εννοιών για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά η πιλοτική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν πέντε νήπια. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι τα νήπια ανταποκρίθηκαν θετικά στην ιστορία του παιχνιδιού και ταυτίστηκαν με τον ήρωα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία της μηχανικής του παιχνιδιού ήταν πολύ προβληματικά με αποτέλεσμα το παιχνίδι να είναι ουσιαστικά απρόσιτο για τα νήπια. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που καταγράφηκαν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 45)