Η ανεστραμμένη τάξη και η εφαρμογή της στη διδασκαλία της Επιστήμης των Υπολογιστών

Στα πλαίσια της αέναης προσπάθειας των εκπαιδευτικών να βρουν τρόπους για να τραβήξουν την προσοχή των εκπαιδευόμενων, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί διάφορες εκπαιδευτικές θεωρίες και διδακτικές προσεγγίσεις. Μία από τις πιο πρόσφατες είναι η ανεστραμμένη τάξη, σύμφωνα με την οποία το μοντέλο της παραδοσιακής διδασκαλίας και μάθησης αναστρέφεται. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαλέξεις και εκπαιδευτικό υλικό που οι καθηγητές τους έχουν αναρτήσει στο Διαδίκτυο, ενώ ο χρόνος στη φυσική τάξη αφιερώνεται στη διεκπεραίωση εργασιών από τους μαθητές, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους. Η εκπαιδευτική αυτή πρακτική επωφελείται των πλεονεκτημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της συνεργατικής μάθησης, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της εποχής μας. Στο άρθρο αυτό, επιχειρείται βιβλιογραφική επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας της ανεστραμμένης τάξης, των πλεονεκτημάτων και των προβληματισμών που απορρέουν από την εφαρμογή της, καθώς και της επίδρασής της στη διδασκαλία της Επιστήμης των Υπολογιστών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)