Η ΑΛΙΚΗ στη Χώρα της Εκπαίδευσης: Τεχνολογική Ανάλυση και Εκπαιδευτική Αξιοποίηση της Μηχανής Παραγωγής Φυσικού λόγου A.L.I.C.E.

Η αλληλεπίδραση του χρήστη με τον υπολογιστή και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, είναι δύο από τα σημαντικότερα ζητούμενα στην κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού και εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Οι μηχανές παραγωγής φυσικού λόγου (chat bots) μέσα από τον διαδικτυακό διάλογο με τον χρήστη, ανοίγουν νέους δρόμους για την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η εισήγηση παρουσιάζει μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία των chat bots και στη συνέχεια αναλύει σε τεχνικό επίπεδο τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης γνώσης της ALICEbot, μίας από τις πλέον δημοφιλείς και τεχνολογικά προηγμένες μηχανές chat bots. Ιδέες για την παιδαγωγική αξιοποίηση, καθώς και μία σειρά από τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της ALICEbot στα χέρια του εκπαιδευτικού, έχουν ως στόχο να προβληματίσουν και να δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη και υλοποίηση παιδαγωγικών σεναρίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 583)