Γνωστικές διαφυλικές διαφορές σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα

Μελέτες έχουν αναδείξει γνωστικές διαφυλικές διαφορές σε πραγματικά περιβάλλοντα, με γενική υπεροχή των ανδρών κυρίως σε χωρικές δεξιότητες και αντιστοίχως των γυναικών σε λεκτικές. Αντίστοιχες μελέτεςσε εικονικά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα με εφαρμογές στην εκπαίδευση, δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη μελέτη της διαφυλικής διαφοροποίησης σε συμμετέχοντες και των δύο φύλων κατά την αλληλεπίδρασή τους με εικονικά και πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με χρήση της μεθόδου της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και τα δύο φύλα χρησιμοποίησαν τις ίδιες γνωστικές διεργασίες για την επεξεργασία των ερεθισμάτων, εντούτοις παρουσίασαν διαφορές στον τρόπο αντίληψης των ερεθισμάτων και στο επίπεδο επεξεργασίας τους. Συγκεκριμένα οι άνδρες φαίνεται ότι δείχνουν λιγότερη οπτική προσοχή και καταβάλλουν μικρότερη νοητική προσπάθεια κατά την παρατήρηση και των τριών περιβαλλόντων(δυσδιάστατο εικονικό, τρισδιάστατο εικονικό και πραγματικό). Τα ευρήματα στοχεύουν στη σχεδίαση κατάλληλων εκπαιδευτικών μαθησιακών περιβαλλόντων, αλλά και στη βαθύτερη μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου
(Πλήθος ανακτήσεων: 84)