Γνωριμία με τις Ευρωπαϊκές Χώρες στα Αγγλικά Μέσω των Εργαλείων του Web 2.0

Η αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνολογίας Web 2.0, προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία διευρυμένους ορίζοντες και δυνατότητες δημιουργικής διδασκαλίας. Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση πολλαπλών συνεργατικών εργαλείων του Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμάθηση και εμπέδωση της Αγγλικής γλώσσας. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν τόσο επικουρικά όσο και συμπληρωματικά προς το 1ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου Αγγλικών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την εκμάθηση θεμάτων γεωγραφίας στην Αγγλική γλώσσα. Επιμέρους στόχοι ήταν η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών σχετικών με την ακουστική εξάσκηση και την παραγωγή γραπτού λόγου. Η πειραματική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε για οκτώ διδακτικές ώρες, αρχικά στη σχολική τάξη μέσω της χρήσης Η/Υ και βιντεοπροβολέα και στη συνέχεια στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Τα εργαλεία του Web 2.0 που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Voki, το Wiki, και τα Ερωτηματολόγια. Τα συγκεκριμένα λογισμικά αξιοποιήθηκαν από 53 μαθητές τριών τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ενταγμένο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η χρήση των παραπάνω δυνατοτήτων του Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να λειτουργήσει αποδοτικά ως προς την δημιουργικότητα, την έκφραση, την ακουστική εξάσκηση και την παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 59)