Γλωσσική διδασκαλία και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας: Η αφήγηση σε γλωσσικά και πολυτροπικά κείμενα

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε – και ταυτόχρονα προτείνουμε - ένα διδακτικό παράδειγμα που εφαρμόστηκε στην Α΄ τάξη του Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2003-2004 στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η διδακτική μας πρόταση, που αφορά στη διδασκαλία της αφήγησης μέσα από κείμενα γλωσσικά και πολυτροπικά, στηρίχτηκε σε ορισμένα σημεία που ανέδειξαν η επιστήμη της γλωσσολογίας (θεωρητική και εφαρμοσμένη) και οι άλλες επιστήμες της επικοινωνίας σχετικά με το λόγο και τις εκφορές του, την έννοια και το ρόλο του κειμένου στην ανθρώπινη επικοινωνία, τους παράγοντες που προσδίδουν σημασία στο κείμενο και τη συμβολή των ΤΠΕ στην αναθεώρηση των αντιλήψεων που είχαμε ως τώρα για το κείμενο (τα σημεία αυτά τα παρουσιάζουμε στο θεωρητικό πλαίσιο της εισήγησης). Το διδακτικό παράδειγμα για να υλοποιηθεί αξιοποίησε κείμενα, σχολικά και άλλα, κινηματογραφικές ταινίες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να κατανοήσουν τους τρόπους και τα μέσα της επικοινωνίας, τις εκφάνσεις του αφηγηματικού λόγου και να παράγουν λόγο, προφορικό, γραπτό και ηλεκτρονικό σε αυθεντικές, όσο το δυνατόν, περιστάσεις επικοινωνίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1499)