Φύλο και ΤΠΕ: Η περίπτωση των Μουσουλμάνων γυναικών της Θράκης

Αυτό το άρθρο βασίζεται στην έρευνα που έγινε στην περιοχή του Ν. Ροδόπης μεταξύ γυναικών μελών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση των γυναικών αυτών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο άρθρο παρουσιάζονται δημογραφικά στοιχεία και οι σπουδές των γυναικών, γίνεται περιγραφή το που ή πως οι συμμετέχουσες στην έρευνα ήρθαν σε επαφή με τους Η/Υ, τους λόγους που τους χρησιμοποιούν, τη σχέση τους με το Διαδίκτυο, καθώς και κάποιες επικοινωνιακές τους ανάγκες και εμπειρίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 515)