Φως και χρώματα: μία διδακτική πρόταση με τη βοήθεια ΤΠΕ

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να προτείνει μία διδακτική προσέγγιση, του κεφαλαίου της Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου, «Φως και Χρώματα» μέσω της χρήσης υπολογιστή και ειδικότερα με τη βοήθεια των προσομοιώσεων του λογισμικού PhET. Η οπτική και ειδικότερα τα χρώματα, αποτελούν ένα κεφάλαιο που οι μαθητές αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία παρανοήσεων στον τρόπο αντίληψης των χρωμάτων γύρω τους. Ο τρόπος παρουσίασης της ύλης στα διδακτικά εγχειρίδια, η δυσκολία χειρισμού των πειραματικών διατάξεων από τους ίδιους τους μαθητές, η δυσκολία επανάληψής τους, καθώς και το μεγάλο περιθώριο σφάλματος και αποτυχίας των πειραμάτων δεν βοηθούν τους μαθητές να υιοθετήσουν τα επιστημονικά αποδεκτά μοντέλα. Ο εργαστηριακός πειραματισμός στις Φυσικές Επιστήμες χρειάζεται αναδιοργάνωση, όπως προτείνεται από την παρούσα μελέτη, με τρόπο που να περιλαμβάνει τη χρήση εικονικών και πραγματικών πειραμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)