Φως και Χρώμα: Μάθηση με Διερεύνηση και με τη Βοήθεια Υπολογιστή

Η μελέτη διαπραγματεύεται το σχεδιασμό και την αξιοποίηση του ODRES™, ενός εργαλείου το οποίο σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της επιστήμης στη δημοτική εκπαίδευση. Το ODRES™ εμπλέκει τους μαθητές σε ένα διερευνητικό πλαίσιο μάθησης αναφορικά με το φως και το χρώμα των σωμάτων με στόχο την επίλυση της κλοπής ενός διαμαντιού και, παρέχει υποστήριξη στην προσπάθεια διερεύνησης των μαθητών με διάφορα εργαλεία, όπως το εργαλείο προσομοίωσης το οποίο προσομοιώνει την επίδραση μιας έγχρωμης φωτεινής πηγής στο χρώμα ενός αντικειμένου και το μεγεθυντικό φακό ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να πραγματοποιούν λεπτομερείς παρατηρήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ODRES™ μπορεί να υποβοηθήσει σημαντικά τη γνωστική εμπλοκή των μαθητών για να κατανοήσουν έννοιες για το φως και το χρώμα των αντικειμένων, αλλά χρειάζεται συστηματική βοήθεια ώστε να υποστηρίζεται η γνωστική ενασχόληση των μαθητών με τις αντίστοιχες έννοιες και να μην περιορίζονται σε μηχανιστική μόνο χρήση του λογισμικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 634)