Φαινόμενα και μοντέλα του φυσικού κόσμου: ένα λογισμικό για τη διδασκαλία μοντέλων της δομής της ύλης στο Δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο. Β΄ Μέρος: Φαινόμενα θερμικής διαστολής.

(Πλήθος ανακτήσεων: 2492)