Εξοικείωση με Διαλογικά Συστήματα μέσω Σχεδίασης Δραστηριοτήτων με το Συγγραφικό Εργαλείο του Συστήματος RETUDIS

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξοικείωση μεταπτυχιακών φοιτητών με τα διαλογικά συστήματα. Οι φοιτητές κλήθηκαν να συμμετέχουν στη σχεδίαση διαλογικών δραστηριοτήτων για εξατομικευμένη μάθηση με χρήση του συγγραφικού εργαλείου του διαλογικού συστήματος ReTuDiS (Reflective Tutorial Dialogue System). Παρουσιάζουμε το συγγραφικό εργαλείο του συστήματος και τις φάσεις εργασίας των φοιτητών για την επιλογή και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την ανάπτυξη διαλογικών δραστηριοτήτων. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης του συγγραφικού εργαλείου ως εκπαιδευτικού μέσου εξοικείωσης με τα διαλογικά συστήματα και εξάγονται συμπεράσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 365)