Έξι Καπέλα σκέφτονται για τα Δικαιώματα των Παιδιών

Η μέθοδος των «έξι σκεπτόμενων καπέλων» του Edward De Bono τελευταία χρόνια άρχισε να εφαρμόζεται και στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης. Στοχεύει στην ενθάρρυνση της δημιουργικής και πλευρικής σκέψης για την επίλυση ενός προβλήματος. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται διδακτική παρέμβαση που αφορά στη θεματική ενότητα «Δικαιώματα του Παιδιού», στην οποία αξιοποιήθηκε η μέθοδος σε συνδυασμό με τη χρήση των ΤΠΕ. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο αστικής περιοχής. Ως τελικό προϊόν δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα παιδιά ανέπτυξαν μια στοχαστική κουλτούρα επίλυσης προβλημάτων. Επίσης, η διάχυση της γνώσης όπως αυτή προέκυψε από την ανάρτηση της ηλεκτρονικής εφημερίδας στο σχολικό ιστολόγιο, συνέβαλε στη δημιουργία κινήτρων και ανέπτυξε ένα θετικό αυτοσυναίσθημα στους συμμετέχοντες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 85)