Εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές

Πρόκειται για ερευνητική εργασία της οποίας βασικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός, η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος συμβατού με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για έφηβους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποβλέποντας στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την αποδοχή της μεθόδου. Η διερεύνηση των αναγκών και η καταγραφή των προσωπικών χαρακτηριστικών των μαθητών, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, η αξιολόγησή του υλικού αυτού στη συνέχεια και η διερεύνηση για την αποδοχή της μεθόδου αποτελούν τους βασικούς άξονες της εργασίας. Η έρευνα ξεκινάει με την διερεύνηση των αναγκών και των προσωπικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων της έρευνας και η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων βασίζεται στο συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής ερμηνείας δεδομένων που συλλέγονται με ερωτηματολόγια. Σε επόμενη φάση γίνεται με το ίδιο τρόπο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου, το οποίο έχει επιχειρηθεί να είναι συμβατό με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η έρευνα αναδεικνύει την αναγκαιότητα εφαρμογής της μεθόδου στις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 65)