Εξ αποστάσεως διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας: το πρόγραμμα «Προσέγγιση»

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια έρευνα πάνω στις δυνατότητες των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης. Βασίζεται στην μελέτη του προγράμματος «Προσέγγιση», ενός προγράμματος εξ αποστάσεως παιδαγωγικής υποστήριξης Γαλλικών σε αρχάριους μαθητές μικρής ηλικίας. Η έρευνα μας εστίασε κυρίως στις στρατηγικές και τις πρακτικές που αναπτύχθηκαν από την καθηγήτρια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και στον ρόλο που διαδραματίζουν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Μέσα από αυτή την έρευνα, θέλουμε να συνεισφέρουμε στην καλύτερη κατανόηση και βελτίωση αυτών των περιβαλλόντων εξ αποστάσεως μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 69)