Εξ Αποστάσεως Διαπολιτισμική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EarlyStatistics

Στο άρθρο γίνεται σύντομη επισκόπηση του νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος EarlyStatistics, το οποίο στοχεύει, μέσα από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αναβάθμιση της διδασκαλίας και μάθησης της Στατιστικής στα σχολεία της Ευρώπης. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του διαδικτύου για να προσφέρει υψηλής ποιότητας επιμόρφωση σε γεωγραφικά διασκορπισμένους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικτυακή Γνωσιακή Βάση που αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος, θα παρέχει πρόσβαση σε σύγχρονα και ποιοτικά εγγυημένα παιδαγωγικά μοντέλα, διδακτικές προσεγγίσεις, ψηφιακά υλικά και μέσα, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και ευέλικτου προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με τη Στατιστική Εκπαίδευση. Η Γνωσιακή Βάση θα προσφέρει επίσης υπηρεσίες για επικοινωνία και διαπολιτισμική συνεργασία των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών. Η βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση της Γνωσιακής Βάσης θα διασφαλιστούν μέσω της υποστήριξης πολύγλωσσων διεπαφών και διαδικτυακών υπηρεσιών που θα επιτρέπουν την συσσώρευση συλλογικής γνώσης από τους χρήστες του συστήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 221)