Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και διαδίκτυο: Η περίπτωση του προγράμματος Σωκράτης/Comenius 1 Being Young in Europe.

Η παρακάτω εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει σε αδρές γραμμές τις δραστηριότητες που αναλήφθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Σωκράτης/Comenius 1 Being Young in Europe το οποίο υλοποιήθηκε την τριετία 2001-2004. Συνεπώς δεν κινείται στα πλαίσια μιας ερευνητικής εργασίας (αν και στηρίζεται σε ερευνητικά πορίσματα προσφάτων ερευνών) αλλά αποτελεί μέρος της διαδικασίας διάχυσης των τελικών αποτελεσμάτων του εν λόγω Προγράμματος στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Η υλοποίηση του Προγράμματος Σωκράτης/Comenius 1 Being Young in Europe μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα παράδειγμα προώθησης της έννοιας της Ευρωπαϊκής Διάστασης της Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο καθώς το τελικό προϊόν του Προγράμματος είναι ένας ιστοτόπος όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας των μαθητών και μαθητριών των συμμετεχόντων σχολείων. Η αξιοποίηση του Διαδικτύου για τέτοιου είδους δραστηριότητες από τις σχολικές μονάδες επιφέρει προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα εκπαιδευτικά προϊόντα και εισάγει τις Νέες Τεχνολογίες στις σχολικές δραστηριότητες για όφελος τόσο του προσωπικού όσο και του μαθητικού δυναμικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 670)