Εργαστήριο "Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μαθηματικών GeoGebra: Περιβάλλον - Εργαλεία - Δημιουργία Εφαρμογών - Διδακτικές Προτάσεις με Προσομοιώσεις - Φύλλα Εργασίας"

Διδακτικές ενότητες: 1. Περιβάλλον του GeoGebra - Διαμόρφωση χώρου σχεδίασης 2. Εξειδικευμένα Εργαλεία του GeoGebra 3. Ιδιότητες Αντικειμένων - Βασικές Εντολές 4. Δημιουργία εύκολων και απλών εφαρμογών GeoGebra 5. Διδακτικές προτάσεις με το GeoGebra (προσομοίωση τάξης, προσομοιώσεις, φύλλα εργασίας):  Μέτρηση μήκους του κύκλου με κλωστή (ακτίνιο, αριθμός π, τύπος μήκους)  Μέτρηση μήκους του κύκλου με περιστροφή τροχού (ακτίνιο, αριθμός π, τύπος μήκους)  Μέτρηση μήκους του κύκλου με εγγεγραμμένα – περιγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα  Μέτρηση μήκους τόξου ως κλάσμα του μήκους του κύκλου  Μέτρηση εμβαδού του κυκλικού δίσκου με επανατοποθέτηση άπειρων τομέων του  Μέτρηση εμβαδού του κυκλικού τομέα ως κλάσμα του εμβαδού του κυκλικού δίσκου  Μέτρηση εμβαδού του κυκλικού δίσκου με εγγεγραμμένα – περιγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα
(Πλήθος ανακτήσεων: 39)