Εργαστηριακή Συνεδρία (Workshop) - Scratch: Έντεκα Διαφορετικές Κατηγορίες Μαθησιακών Δραστηριοτήτων

Η διδασκαλία του προγραμματισμού είναι αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επιστήμης της πληροφορικής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μάθησης του προγραμματισμού, οι μαθητές φαίνεται να συναντούν σοβαρές δυσκολίες (Soloway and Spohrer, 1989; Winslow, 1996; Robbins, Rountree and Rountree, 2003; Hadjerrouit, 2008; Eckerdal, 2009)...
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)