Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσω μικροϋπολογιστικών συστημάτων

Τα μικροϋπολογιστικά συστήματα κάνοντας χρήση σύγχρονης τεχνολογίας μπορούν, εφόσον ενσωματωθούν κατάλληλα σε μια διδασκαλία, να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο εργαστηριακής εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.), αφού δίνουν δυνατότητες όπως αναπαράσταση πειραματικών μετρήσεων ακριβείας, ταυτόχρονη μέτρηση πολλών φυσικών μεγεθών, αποθήκευση και σύγκριση δεδομένων κ.ά. Δεκαέξι φοιτητές του ΠΤΔΕ Κρήτης εκπαιδεύτηκαν σε δώδεκα εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις, ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια πειραματική διδασκαλία σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου με βάση συστήματα δεδομένων πραγματικού χρόνου. Κατά την εκπαίδευση τους οι φοιτητές αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα άμεσων γραφικών αναπαραστάσεων των δεδομένων, καθώς και την ταυτόχρονη δημιουργία πολλαπλών γραφικών αναπαραστάσεων. Επιπλέον, οι φοιτητές χρησιμοποίησαν τα πειράματα για επίδειξη και μέτρηση φυσικών μεγεθών που με παραδοσιακά υλικά υπάρχουν δυσκολίες, όπως το μήκος κύματος και την ένταση φωτός.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)