Έρευνα για την Οικοδόμηση Γνώσης με Χρήση Σεναρίων Συνεργασίας στο Twitter

Την παρούσα έρευνα, απασχολεί η ένταξη του εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης “Twitter” στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αφού πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, εντοπίστηκαν χαρακτηριστικά τα οποία επέφεραν θετική επιρροή σε προγενέστερες έρευνες. Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκαν κατάλληλα στην παρούσα, για να οδηγήσουν στην οικοδόμηση κοινής γνώσης, μέσω καθοδηγούμενης συνεργασίας, αποτελούμενης από τις ατομικές γνώσεις των συμμετεχόντων. Επίσης, διερευνήθηκε η γνώμη των υποκειμένων για το “Twitter” η οποία χαρακτηρίζεται θετική ως προς το να προταθεί ως διαθέσιμο εργαλείο σε άλλους αλλά αρνητική για προσωπική χρήση. Σε αυτό συμβάλει το γεγονός πως το δείγμα δε διέθετε μέχρι και τη μέρα της εφαρμογής ενεργό λογαριασμό στην υπηρεσία. Παρόλα αυτά, το δείγμα δεν αντιμετώπισε δυσκολία στην εγγραφή, την εξοικείωση και τη χρήση του εργαλείου. Η τελική μέθοδος συλλογής δεδομένων συνδύασε δύο επιμέρους μεθόδους, αυτές του δομημένου ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. Τελικά, η ανάλυση των δεδομένων έγινε ποιοτικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)