Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Αξιοποίηση Έργων Τέχνης για την καλλιέργεια Δημιουργικής και Κριτικής Σκέψης στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Στo εργαστήριο αυτό παρουσιάζεται μία μέθοδος αξιοποίησης των έργων τέχνης στην εκπαίδευση με υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα συζητούνται οι λόγοι που καθιστούν χρήσιμη την αξιοποίηση των έργων τέχνης στη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Περιγράφονται οι δυνατότητες υλοποίησης της μεθόδου με την αξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ όπως τα συστήματα διαχείρισης μάθησης LAMS και Quizzes. Για την υλοποίηση του εργαστηρίου, επιλέγεται από τα μοντέλα προσέγγισης έργων τέχνης στην εκπαίδευση, το μοντέλο του Perkins. Δίνονται παραδείγματα αξιοποίησης έργων τέχνης με τη βοήθεια της τεχνολογίας για την ανάδειξη της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Από την αρχική και την ενδιάμεση διαμορφωτική αξιολόγηση της μεθόδου οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν την άποψη ότι η μέθοδος είναι ενδιαφέρουσα και από την τελική αξιολόγηση ότι είναι εφικτή η υλοποίηση της με τη βοήθεια - υποστήριξη των ΤΠΕ για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 6)