Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμου συνεργατικής μάθησης με το ολοκληρωμένο περιβάλλον μαθησιακού σχεδιασμού ΙLDE

Tο εργαστήριο αυτό αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση συνεργατικών σεναρίων μάθησης με την χρήση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος μαθησιακού σχεδιασμού που ονομάζεται ΙLDE. Απευθύνεται σε δασκάλους/καθηγητές, ερευνητές και επαγγελματίες στους χώρους της εκπαίδευσης και της τεχνολογικά υποστηριζόμενης/βελτιωμένης μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμoύ στην καθημερινή πρακτική. Το περιβάλλον ΙLDE περιλαμβάνει ποικίλα εργαλεία μαθησιακού σχεδιασμού που υποστηρίζουν στάδια όπως την διερεύνηση του συγκειμένου για τους μαθητευόμενους, την συγγραφή, διαμοιρασμό σεναρίων μάθησης και την υλοποίηση τους με την χρήση των ΤΠΕ. To ILDE παράλληλα ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ομάδων ή κοινοτήτων εκπαιδευτικών για τη συν-δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων. Το εργαστήριο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τα εργαλεία του περιβάλλοντος, να σχεδιάσουν δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης και να τις υλοποιήσουν σε περιβάλλοντα εικονικής μάθησης (VLE), οπως το Moodle. Επιπλέον, το εργαστήριο αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ελληνικής κοινότητας μαθησιακού σχεδιασμού με την υποστήριξη των διοργανωτών και διαφόρων ελληνικών πανεπιστημίων ή ομάδων επαγγελματικής ανάπτυξης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)