Επιμορφωτικό Εργαστήριο: «Φωτιά στο Δάσος» - Διδασκαλία εννοιών πολυπλοκότητας με χρήση μοντέλων σε πολυπρακτορικό περιβάλλον προσομοιώσεων (NetLogo)

Η παρούσα εργαστηριακή συνεδρία έχει σκοπό την ανάδειξη της διδασκαλίας εννοιών πολυπλοκότητας (κρίσιμη συμπεριφορά, μη προβλεψιμότητα) με χρήση συγκεκριμένων (εφαρμοσμένων στην πράξη) φύλλων εργασίας και χρήση εξελληνισμένων προσομοιώσεων από τη βιβλιοθήκη μοντέλων του πολυπρακτορικού περιβάλλοντος προσομοιώσεων NetLogo. Ο σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης που αποτέλεσε αφορμή για την διοργάνωση της εργαστηριακής συνεδρίας σχεδιάστηκε για και εφαρμόστηκε σε μαθητές Γυμνασίου (με τον ανάλογο περιορισμό του μαθηματικού φορμαλισμού).
(Πλήθος ανακτήσεων: 5)