Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Αναπτυξιακές πλατφόρμες και εργαλεία λογισμικού στο σύγχρονο σχολείο (Arduino, Raspberry Pi, BBC microbit)

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ αλλά και γενικά της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι σήμερα γεγονός. Ο προγραμματισμός έχει αναδειχθεί από νωρίς ως βασικό εργαλείο αξιοποίησης των υπολογιστών αλλά και διεύρυνσης των γνώσεων μέσα από την ενίσχυση του τρόπου σκέψης και της δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων. Σήμερα, μια πληθώρα λογισμικών με γραφικά περιβάλλοντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύπτοντας τις αντίστοιχες ανάγκες των σχολικών τάξεων. Από την άλλη μεριά, τα πλεονεκτήματα υλοποίησης εφαρμογών σε πραγματικό υλικό και η απαίτηση για διεπιστημονικότητα των αντικειμένων, δημιούργησαν την ανάγκη ενσωμάτωσης στην εκπαίδευση προσιτού και χαμηλού κόστους προγραμματιζόμενου υλικού που περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστές ή μικροελεγκτές. Το απαιτούμενο υλικό βρίσκεται υλοποιημένο στις λεγόμενες αναπτυξιακές πλατφόρμες που κατά βάση αποτελούν το κέντρο ελέγχου οποιασδήποτε σύγχρονης εφαρμογής. Σε αυτό το επιμορφωτικό εργαστήριο, παρουσιάζονται οι τρείς επικρατέστερες αναπτυξιακές πλατφόρμες που οδηγούν τις εξελίξεις στην αντίστοιχη κατεύθυνση της εκπαίδευσης, τόσο Ευρωπαϊκά, όσο και παγκόσμια. Στις πλατφόρμες αυτές περιλαμβάνεται το Arduino, το Raspberry Pi καθώς και το πολλά υποσχόμενο BBC microbit. Μαζί με τις πλατφόρμες θα αναπτυχθούν και υποδειγματικές εφαρμογές, ενώ θα γίνει συζήτηση που αφορά τόσο στις τεχνολογικές τους δυνατότητες, όσο και στην εκπαιδευτική αξιοποίηση τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 14)