Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π04 στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση Εικονικών Εργαστηρίων: Η περίπτωση του IrYdium VLab στο Μεικτό Περιβάλλον Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ04 στο Β’ επίπεδο μεταξύ άλλων αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση των εικονικών εργαστηρίων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία από τη δομή και το περιεχόμενο των σύγχρονων και ασύγχρονων συνεδριών της επιμόρφωσης με το μεικτό μοντέλο, που αφορούν στην αξιοποίηση λογισμικών εικονικού εργαστηρίου των Φυσικών Επιστημών, όπως του IrYdium Virtual Chemistry Lab. Επιπλέον παρουσιάζονται αποτελέσματα από την εφαρμογή των ενοτήτων αυτών σε έξι διαφορετικά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικών, Π04, οι οποίες αφορούν στο ενδιαφέρον, στις αντιλήψεις των επιμορφούμενων για τις παροχές των εικονικών εργαστηρίων και συγκεκριμένα του IrΥdium αλλά και στις δυνατότητες αξιοποίησης του IrΥdium στη διδασκαλία τους, οι οποίες σχετίζονται με όψεις της ΤΠΓΠ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)