Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Εκπαιδευτικό σενάριο ‘’Ο εαυτός μου και η οικογένειά μου’’

Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Το θέμα του είναι « ο εαυτός μου και η οικογένειά μου» και επιλέχθηκε μαζί με τα νήπια του τμήματος του νηπιαγωγείου που εφαρμόστηκε. Είναι ένα θέμα κοντά στα ενδιαφέροντα και προτιμήσεις των νηπίων είναι σύμφωνο με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ από τον οδηγό της νηπιαγωγού. Ως μέθοδο διδασκαλίας έχει επιλεχθεί η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Έχει σχεδιαστεί σε 10 διδακτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας λογισμικά (ανοικτού/ κλειστού τύπου) ανάλογα με την ηλικία των παιδιών όπως Tux Paint, Kidspriration. Έχει συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους ως προς το γνωστικό αντικείμενο, την χρήση των Νέων Τεχνολογιών και την μαθησιακή διαδικασία. Έγινε αξιολόγηση του σεναρίου σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του. Τελικά διαπιστώθηκε ότι το ενδιαφέρον των παιδιών για το σενάριο ήταν αμείωτο και οι γνώσεις τους αυξήθηκαν αρκετά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 65)