Επικοινωνία και συνεργασία μέσω υπολογιστών

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσουμε πώς οι φοιτητές μιας τάξης του Ε.Α.Π., που παρακολουθήσαμε, αλληλεπιδρούν με διάφορα μέσα (e-mail, IRC, τηλέφωνο και κατά πρόσωπο - face-to-face - επαφές) κι αναπτύσσουν διάφορες σχέσεις μεταξύ τους (που είναι οι σχέσεις συνεργασίας, κοινωνικοποίησης, ανταλλαγής τεχνικής βοήθειας και συναισθηματικής στήριξης), σε τρεις χρονικές φάσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου των σπουδών τους. Όπως θα δούμε, ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των αλληλεπιδράσεων των φοιτητών, που μελετήσαμε, ήταν το γεγονός ότι αυτοί δούλευαν σε ομάδες τις ανατιθέμενες σ’ αυτούς εργασίες. Για το λόγο αυτό, μας ενδιέφερε να κατανοήσουμε πώς οι δομές των ομάδων των φοιτητών συσχετίζονται με τα μορφώματα επικοινωνίας. Επιπλέον, δεδομένου ότι η επικοινωνία στην τάξη αυτή των φοιτητών μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, θέλαμε να δούμε πώς οι αναπτυσσόμενες πολλαπλές σχέσεις και τα χρησιμοποιούμενα πολλαπλά μέσα εξελίσσονται χρονικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της μελέτης μας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 84)