Επίδραση του φύλου στις συνεργατικές στρατηγικές μαθητών προσχολικής ηλικίας

Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι συνεργατικές συμπεριφορές παιδιών προσχολικής ηλικίας που λαβαίνουν χώρα στο πλαίσιο συνεργατικής επίλυσης προβλήματος. Η συνεργατική δραστηριότητα έλαβε χώρα με τη χρήση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, Incredible Machine. Τα ερωτήματα της έρευνας αφορούν στην επίδραση του φύλου στις συνεργατικές συμπεριφορές που αποτυπώνονται διαμέσου της λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη κάθε ομάδας, αλλά και στη διανομή ή ισομερή χρήση του ποντικιού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 555)