Επίδραση των μετασχηματισμών δυναμικού διαγράμματος στο συλλογισμό των μαθητών

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η επίδραση των εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και συγκεκριμένα της απόκρυψης /εμφάνισης, ίχνους ευθυγράμμου τμήματος και περιστροφής ως προς επιλεγμένη γωνία στην επίδραση του τρόπου συλλογισμού των μαθητών μιας ομάδας 2 ατόμων. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τα εργαλεία και οδηγούνται στην επίλυση του προβλήματος αναπτύσσοντας επαγωγικό, μετασχηματιστικό και παραγωγικό συλλογισμό
(Πλήθος ανακτήσεων: 136)