Επίδραση της χρήσης ασύγχρονων συζητήσεων στο γραπτό λόγο και την κοινωνικότητα μαθητών της Γ’ Δημοτικού. Μια μελέτη περίπτωσης

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της πιθανής επίδρασης που έχει η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στο γραπτό λόγο και την κοινωνικότητα των μαθητών. Παρουσιάζεται μία πιλοτική μελέτη με τη συμμετοχή μαθητών της Γ’ δημοτικού, με στόχο να μελετηθεί η επιρροή των ηλεκτρονικών μέσων τόσο στο γνωστικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο των μαθητών. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε πλατφόρμα ασύγχρονων συζητήσεων όπου οι μαθητές ανέπτυξαν μία ηλεκτρονική εφημερίδα για να γράφουν τις απόψεις τους και να ανταλλάσουν μηνύματα. Τα πρώτα αποτελέσματα, από την ανάλυση των γραπτών μηνυμάτων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, έδειξαν ότι υπάρχει βελτίωση της επίδοσης και της απόδοσης των μαθητών, σε όλα τα επίπεδα
(Πλήθος ανακτήσεων: 303)