Επίδραση κοινού ιόντος: Διδασκαλία σε εικονικό εργαστήριο

Η εισαγωγή στην επίδραση κοινού ιόντος προσφέρεται για ανακαλυπτική προσέγγιση στην τάξη. Οι μαθητές μπορούν να προβλέψουν την εξέλιξη του χημικού αυτού φαινομένου και, στη συνέχεια, να εργαστούν σε εικονικό εργαστήριο για να επιβεβαιώσουν ή να ανασκευάσουν την πρόβλεψή τους. Η παρέμβαση του καθηγητή, που έπεται χρονικά, έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να εμβαθύνουν στο φαινόμενο και να εμπεδώσουν τη γνώση που δόμησαν. Αυτή η διδακτική μέθοδος έχει εφαρμοστεί ήδη με θετικά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1158)