Επιδιώκοντας τη συνεργασία και τη διερεύνηση. Μια πιλοτική εφαρµογή των ΤΕΠ στο µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος Γ΄ και Δ΄ τάξης Δηµοτικού

Το πιλοτικό λογισμικό «Μελέτη Περιβάλλοντος» βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου (web-based software), και απευθύνεται σε μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τις κοινωνικοεποικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση αλλά και τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, που τεκμηριώνουν τη σημασία της συνεργατικής διερεύνησης και της από κοινού οικοδόμησης της. Το λογισμικό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο πληροφορίες, αλλά να δημιουργεί καταστάσεις και να παρέχει εργαλεία που παρωθούν τους μαθητές να κάνουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των δικών τους γνωστικών, μεταγνωστικών, συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)