Επιµόρφωση φιλολόγων από απόσταση: η περίπτωση της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Πρόσφατα υλοποιήθηκε ένα μάθημα επιμόρφωσης φιλολόγων από απόσταση στα πλαίσια της λειτουργίας της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ), την οποία συντονίζει το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ομάδες εκπαιδευτικών, υποσύνολα της συγκεκριμένης Κοινότητας, παρακολούθησαν μαθήματα γενικής χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς και μαθήματα σχετιζόμενα απολύτως με τη διδακτική αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Το μάθημα που αφορούσε στην ειδικότητα των φιλολόγων αναφερόταν στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας. Στο παρόν άρθρο αρχικά παρουσιάζεται η διδακτική προσέγγιση στην οποία βασίστηκε το μάθημα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι στόχοι της υλοποίησης του μαθήματος, ο σχεδιασμός της πορείας του και στοιχεία από την εφαρμογή του. Τέλος, αναλύονται οι μορφές επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν και περιγράφονται τα αποτελέσματα της επιμορφωτικής διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 754)