Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µέσω Διαδικτύου: Παρουσίαση της Περίπτωσης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που βασίζεται στη Συνεργατική Μάθηση Ενηλίκων, και επονομάζεται Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών. Στην επιμόρφωση συμμετείχαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως από το Νομό Δωδεκανήσου. Βασικός στόχος της δημιουργίας της Κοινότητας αυτής ήταν η βελτίωση και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω της επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους καθώς και η δημιουργία μιας διαρκούς υποστηρικτικής δομής σε θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην παρουσίαση στοιχείων του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας της εν λόγω Κοινότητας. Επίσης, αναφέρει στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος αυτού, καθώς και κάποια πρώτα συμπεράσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)