Επεξεργασία Ψηφιακού Βίντεο με τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα: εισαγωγή, παραδείγματα, εφαρμογές

Το παρόν εργαστήριο αποσκοπεί να εισάγει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στην επεξεργασία ψηφιακού βίντεο με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ. Στα πλαίσια του εργαστηρίου χρησιμοποιείται η κυρίαρχη σουίτα λογισμικού για την επεξεργασία ψηφιακού βίντεο στον χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ και παρουσιάζονται ο Video Sequence Editor και ο Node Compositor. Το εργαστήριο εστιάζεται στη χρήση του ψηφιακού βίντεο για την ικανοποίηση αναγκών της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 267)