Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Βιωματικό Σεμινάριο Συναισθηματικής Αγωγής σε Εικονικούς Κόσμους

Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πιο πολύπλευρος και πολυδιάστατος από ποτέ. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει τόσο στους μαθητές του, όσο και στον εαυτό του να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να συνειδητοποιήσει πως αυτός δεν περιορίζεται στην παροχή γνώσεων, ρόλο που δύνανται να τον παίζουν πολύ καλύτερα τα σύγχρονα εργαλεία. Είναι σημαντικό να φροντίζει για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών του, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) αυτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η παρούσα εργασία αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας εικονικής τάξης στο τρισδιάστατο περιβάλλον του Second Life (SL) για την υποστήριξη ενός βιωματικού σεμιναρίου επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, που αφορά στην εξοικείωση εκπαιδευτικών με τις διαστάσεις που συνθέτουν τη ΣΝ. Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, αξιοποιείται το μοντέλο της Αγκυροβολημένης Διδασκαλίας. Κάθε άγκυρα εξυπηρετείται μέσα από το μοντέλο συναισθηματικής αγωγής του Gottman (2011). Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν ένα πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής μαθητών και συμμετέχουν ενεργά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 32)