Επανασχεδιασμός του Περιβάλλοντος Εργασίας του Moodle και Ενσωμάτωση Επεκτάσεων για Υποστήριξη Συνεργατικής Διδασκαλίας Μεταξύ Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελλάδας και Κύπρου

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2007-2008, έγινε αξιοποίηση του Moodle για σκοπούς συνεργασίας μεταξύ δημοτικών σχολείων Ελλάδας και Κύπρου σε μαθήματα της διδακτέας ύλης. Για να γίνει εφικτή και εύκολη η πρόσβαση των μαθητών στην πλατφόρμα, έγινε επανασχεδιασμός του περιβάλλοντος διεπαφής του Moodle και προσθήκη νέων λειτουργιών ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία τάξεων μέσω τηλεδιάσκεψης και συμμετοχή γονιών μετά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Υπήρξαν θετικές αντιδράσεις από μαθητές αλλά και εμπλοκή γονιών ενώ τον Ιούνιο του 2009 θα γίνει και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2166)