Επαναχρησιµοποιώντας Μαθησιακά Αντικείµενα σε Εφαρµογές Ηλεκτρονικής Μάθησης: από τα Εκπαιδευτικά Μεταδεδοµένα στα Προφίλ Εφαρμογών

Καθώς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή αυξάνεται συνεχώς, το έργο του εντοπισμού και της αξιοποίησης Μαθησιακών Αντικειμένων γίνεται ολοένα πιο δύσκολο. Γι’ αυτό το λόγο, το περιεχόμενο των Μαθησιακών Αντικειμένων αναπαριστάται με τη βοήθεια εκπαιδευτικών μεταδεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτική και αποτελεσματική αναζήτηση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση τους στα πλαίσια εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης. Ωστόσο η χρήση ενός συγκεκριμένου προτύπου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων θέτει κάποιους περιορισμούς, καθώς είναι πολύ δύσκολο ένα στατικό μοντέλο μεταδεδομένων να καλύψει τις λειτουργικές απαιτήσεις όλων των εφαρμογών. Για την αντιμετώπιση των περιορισμών αυτών έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται τα «προφίλ εφαρμογών» (application profiles), τα οποία αποτελούν δυναμικά μοντέλα μεταδεδομένων προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εφαρμογής. Αυτή η εργασία παρουσιάζει την αρχιτεκτονική και τις λειτουργικότητες ενός λογισμικού εργαλείου (eMAP), το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης προφίλ εφαρμογών τροποποιώντας και συνδυάζοντας ένα ή περισσότερα πρότυπα εκπαιδευτικών μεταδεδομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 843)