Έντυπο ή Ηλεκτρονικό Σχολικό Βιβλίο;

Στην ανακοίνωση που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια αποτίμησης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του ηλεκτρονικού βιβλίου από παιδαγωγικής - διδακτικής πλευράς, ώστε να εμπλουτιστεί η διαλεκτική για ένα ζήτημα που απασχολεί ακαδημαϊκούς, ερευνητές, πολιτικούς, εκδότες, γονείς και, κυρίως, μάχιμους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ο συγγραφέας ξεκινά παρουσιάζοντας τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του έντυπου βιβλίου και στη συνέχεια επιχειρεί έναν ορισμό του ηλεκτρονικού. Ακολούθως αναλύονται ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά του ηεκτρονικού βιβλίου (π.χ. επικαιροποίηση, αλληλεπίδραση, πολυμεσικότητα, πολυτροπικότητα, εξατομίκευση, κ.ά.) και ορισμένα αρνητικά (π.χ. ζητήματα ψηφιακής ανισότητας, ασφάλειας του διαδικτύου, πνευματικών δικαιωμάτων, αξιοπιστίας των πηγών, κ.ά.).
(Πλήθος ανακτήσεων: 53)