Ένταξη του Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο Πιλοτική έρευνα σε εξέλιξη

Τη σχολική χρονιά 2006-2007 συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό-εκπαιδευτικό λογισμικό (ΕΛ) θα συνοδεύει τα νέα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών και τις διδακτικές προσεγγίσεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου. Είναι γνωστό ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη του ΕΛ στη διδακτική πράξη και την μαθησιακή διαδικασία είναι όχι μόνο ο εξοπλισμός των σχολείων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα αλλά και η επιμόρφωση των δασκάλων στη χρήση και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Περισσότερο δε σημαντικό είναι και οι μέθοδοι με τις οποίες οι δάσκαλοι θα εντάξουν το ΕΛ στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν: α) βασικά θέματα που αφορούν στην ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών( ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη και στη θεωρητική υποστήριξη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και β) ο σχεδιασμός διετούς έρευνας για την ένταξη του ΕΛ στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 389)