Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: παράγοντες πρόβλεψης της εκπαιδευτικής χρήσης

Η παρούσα εργασία διερευνά τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού που θεωρούνται παράγοντες καθοριστικοί για την εκπαιδευτική ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),όπως αυτοαποτελεσματικότητα απλής και προηγμένης χρήσης των ΤΠΕ, αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ, στάσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ, έτη προϋπηρεσίας, φύλο και προηγούμενη εμπειρία χρήσης Η/Υ σε δείγμα 168 Ελλήνων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις τύπου Likert και πολλαπλής επιλογής. Τα αποτελέσματα λογιστικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι ότι η αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ αποτέλεσε τον πιο σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία
(Πλήθος ανακτήσεων: 141)